การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารงาน แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประมาณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต