ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกาศนโยบาย
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส