ด้วยปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องมีการพูดคุยในภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน และชาวต่างชาติในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญและส่งผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พยายามแก้ไขปัญหาในสาเหตุ เพื่อให้ส่งผลกระทบในการสื่อสารที่เข้าใจผิดน้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้เปลี่ยนแปลงและเพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการสื่อสาร และให้สามารถปฏิบัติตามหลักได้อย่างถูกต้อง