รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วัน ศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. ๒๕๖4 เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สน.โคกคราม

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จัดให้มีการประชุม กต.ตร. ประจำเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในภารกิจของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม