สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำ สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรหรือ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม พึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชน ผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม อย่างต่อเนื่อ