สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้สถานีตำรวจนครบาลโคกครามเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดว่า "สุจริต เป็นธรรม"