สน.โคกคราม ขอเชิญประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

คลิกลิงค์ : https://policeita.com/i/e118d9d5