06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ [คลิกดูข้อมูล]
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 [คลิกดูข้อมูล]
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) [คลิกดูข้อมูล]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมายอาญา [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [คลิกดูข้อมูล]
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ [คลิกดูข้อมูล]

- PRINTING RECORDATION ACT,B.E. 2550 (2007)
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกำหนดแบบการจดแจ้ง และอัตราค่าธรรมเนียม การจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๑
- ประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งหนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๐
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING RULES AND PROCEDURES FOR NOTIFICATION SUBMISSION, NOTIFICATION, MODIFICATION AND REPEAL OF EVIDENCE ELEMENTS, NOTIFICATION FORMS AND FEE RATE FOR THE NOTIFICATION OF NEWSPAPER PUBLISHING B.E. 2551 (2008)

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ [คลิกดูข้อมูล]

- ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
- NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: THE DETERMINATION OF MEANS OF NOTIFICATION OF PUBLIC ASSEMBLY
- NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: TOOLS FOR CROWD CONTROL IN PUBLIC ASSEMBLY
- NOTIFICATION OF THE ROYAL THAI POLICE RE: DETERMINATION OF AUDIO VOLUME OF AUDIO AMPLIFIER USED IN PUBLIC ASSEMBLY