03 อำนาจหน้าที่

538-2555 กำหนดอำนาจหน้าที่ พงส. [คลิกดูข้อมูล]
537-2555 กำหนดอานาจหน้าที่ สน. [คลิกดูข้อมูล]
กฏหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา [คลิกดูข้อมูล]
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]

เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ