27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพลสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2) [คลิกดูข้อมูล]
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2)
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2561 [คลิกดูข้อมูล]
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2561
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 [คลิกดูข้อมูล]
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2545 [คลิกดูข้อมูล]
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2545
ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ [คลิกดูข้อมูล]
ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น [คลิกดูข้อมูล]
หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [คลิกดูข้อมูล]
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ