วิสัยทัศน์

" บ ริ ก า ร ร ว ด เ ร็ ว ป ล อ ด ภั ย
พิ ทั ก ษ์ รั บ ใ ช้ ป ร ะ ช า ช น "

พันธกิจ

๑. ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
๒. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค
๔. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้สังคมปลอดจากอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข
๕. อำนวยและควบคุมการจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๖. อำนวยความยุติธรรมในทางอาญา โดยยึดหลักนิติธรรมและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
๗. รักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมทุกรูปแบบ รวมถึงการก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย
๘. ปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามพันธะสัญญาที่ทางสถานีตำรวจให้ไว้กับประชาชน และข้าราชการตำรวจด้วยกันเอง