“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองตาเล่ง ซอยรามอินทรา ๓๘

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ร่วม
โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองตาเล่ง ซอยรามอินทรา ๓๘ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองตาเล่ง
๑. ประชาชนในชุมชน ซอยรามอินทรา ๓๘ มีความสุข ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ คลองตาเล่ง
๒. ประชาชนในชุมชน ซอยรามอินทรา ๓๘ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีลำคลองที่สะอาดไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ เชื้อโรค
๓. มีความสามัคคีที่ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตัวเอง
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความสุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความสุข
๕. ลำคลองสามารถระบายน้ำได้คล่องตัวขึ้น ไม่มีเศษปฏิกูล, ขยะ, ของเสีย กีดขวางทางน้ำ