ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ชำรุด

ด้วย สน.โคกคราม จะดำเนินการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ หมายเลขโล่ ๔๙๖๕๗, ๔๙๗๕๐, ๔๙๗๗๑, ๔๙๘๐๓, ๔๙๘๐๔, ๔๙๘๑๘, ๔๙๘๒๐ และ ๔๙๘๒๑ จำนวน ๘ คัน ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสุญไป ออกจากบัญชีคุมสิ่งของหลวง สน.โคกคราม ในวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามคำสั่ง สน.โคกคราม ที่ ๕๖/๒๕๖๐ ลง ๑ มี.ค. ๖๐