ภารกิจของ สน.โคกคราม

ประกาศขายทอดตลาดรถจักร...

 

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป...

๑๘ ม.ค.๒๕๖๐ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

๑๔ ม.ค.๒๕๖๐ 

ลงนามถวายอาลัยฯ...

19 ต.ค.59 

ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องใ...

13 ต.ค.2559 

พิธีปล่อยแถวโครงการตำร...

 

ประชุมก่อนพิธีปล่อยแถว...

 

พิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหา...

 

โครงการอิ่มละ ๑๐ บาท...

๑๔ มิ.ย.๕๙ 

ปล่อยแถวประชารัฐร่วมใจ...

๑๐ มิ.ย.๕๙ 

โครงการปณีธานความดี ปี...

29 เม.ย.2559 

โครงการประชารัฐร่วมใจ ...

 

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษข้...

 

โครงการคืนความสุขให้กั...

25 ธ.ค.58 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้า...

 
Display 1 - 15 of 53
Page:
2 3 4 ... 4  Next

ประวัติสถานี

สน.โคกคราม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๓๙ และเมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๓๙ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนจาก สน.คันนายาว จัดตั้งเป็น สน.โคกคราม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๕๖๐ ตร.กม. นับจากปีแรกที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๖ ได้เช่าอาคารตึกแถว ๔ ชั้น ๓ คูหา เลขที่ ๕๑/๑๔๖-๑๔๘ ถนนนวลจันทร์ แขวง - เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

๑. ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
๒. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค
๔. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้สังคมปลอดจากอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข
๕. อำนวยและควบคุมการจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง
เลขที่ ๗๗๗ ซอยนวลจันทร์ ๓๖ (ซอยรัชนี) ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง ๐-๒๕๐๙-๐๖๖๖ และ ๐-๒๕๐๙-๐๓๗๗ (ห้องวิทยุ-โทรสาร)
อีเมล์
DIV2Khokkram@gmail.com
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม